background

POTATO LISTING BY COLD STORAGE

Shree Krishna Gopal Ice& Cold Storage

Agra, Uttar Pradesh

Khandoli,Hathras Road,Agra - 2820059412720459
Kufri Bahar [3797]
Grade: Large Mixed
248 Bags | 12891 kg
Shree Krishna Gopal Ice& Cold Storage
Agra, Uttar Pradesh
Kufri Bahar [3797]
Grade: Large Mixed
248 Bags | 12891 kg
Shree Krishna Gopal Ice& Cold Storage
Agra, Uttar Pradesh
Kufri Bahar [3797]
Grade: Large Mixed
300 Bags | 15595 kg
Shree Krishna Gopal Ice& Cold Storage
Agra, Uttar Pradesh
Kufri Bahar [3797]
Grade: Large Mixed
300 Bags | 15595 kg
Shree Krishna Gopal Ice& Cold Storage
Agra, Uttar Pradesh
Kufri Bahar [3797]
Grade: Large Mixed
220 Bags | 11436 kg
Shree Krishna Gopal Ice& Cold Storage
Agra, Uttar Pradesh
Kufri Bahar [3797]
Grade: Large Mixed
220 Bags | 11436 kg
Shree Krishna Gopal Ice& Cold Storage
Agra, Uttar Pradesh
Kufri Bahar [3797]
Grade: Large Mixed
286 Bags | 14867 kg
Shree Krishna Gopal Ice& Cold Storage
Agra, Uttar Pradesh
Kufri Bahar [3797]
Grade: Large Mixed
286 Bags | 14867 kg
Shree Krishna Gopal Ice& Cold Storage
Agra, Uttar Pradesh