background

POTATO LISTING BY COLD STORAGE

BK SHEETGRAH PVT. LTD

Agra, Uttar Pradesh

C-12 FOUNDARY NAGAR, AGRA,Agra - 2820069837004703
ashok.agarwal1965@gmail.com
Kufri Bahar [3797]
Grade: Large Mixed
147 Bags | 6384 kg
BK SHEETGRAH PVT. LTD
Agra, Uttar Pradesh